b
p
m
f
d
t
n
l
z
c
s
zh
ch
sh
r
j
q
x
g
k
h
a
a
ba
pa
ma
fa
da
ta
na
la
za
ca
sa
zha
cha
sha
ga
ka
ha
o
o
bo
po
mo
fo
e
e
me
de
te
ne
le
ze
ce
se
zhe
che
she
re
ge
ke
he
- i [ ɿ ]
zi
ci
si
- i [ ʅ ]
zhi
chi
shi
ri
er
er
ai
ai
bai
pai
mai
dai
tai
nai
lai
zai
cai
sai
zhai
chai
shai
gai
kai
hai
ei
ei
bei
pei
mei
fei
dei
nei
lei
zei
zhei
shei
gei
kei
hei
ao
ao
bao
pao
mao
dao
tao
nao
lao
zao
cao
sao
zhao
chao
shao
rao
gao
kao
hao
ou
ou
pou
mou
fou
dou
tou
nou
lou
zou
cou
sou
zhou
chou
shou
rou
gou
kou
hou
an
an
ban
pan
man
fan
dan
tan
nan
lan
zan
can
san
zhan
chan
shan
ran
gan
kan
han
en
en
ben
pen
men
fen
den
nen
zen
cen
sen
zhen
chen
shen
ren
gen
ken
hen
ang
ang
bang
pang
mang
fang
dang
tang
nang
lang
zang
cang
sang
zhang
chang
shang
rang
gang
kang
hang
eng
eng
beng
peng
meng
feng
deng
teng
neng
leng
zeng
ceng
seng
zheng
cheng
sheng
reng
geng
keng
heng
ong
dong
tong
nong
long
zong
cong
song
zhong
chong
rong
gong
kong
hong
i
yi
bi
pi
mi
di
ti
ni
li
ji
qi
xi
ia
ya
lia
jia
qia
xia
iao
yao
biao
piao
miao
diao
tiao
niao
liao
jiao
qiao
xiao
ie
ye
bie
pie
mie
die
tie
nie
lie
jie
qie
xie
iu
you
miu
diu
niu
liu
jiu
qiu
xiu
ian
yan
bian
pian
mian
dian
tian
nian
lian
jian
qian
xian
in
yin
bin
pin
min
nin
lin
jin
qin
xin
iang
yang
niang
liang
jiang
qiang
xiang
ing
ying
bing
ping
ming
ding
ting
ning
ling
jing
qing
xing
iong
yong
jiong
qiong
xiong
u
wu
bu
pu
mu
fu
du
tu
nu
lu
zu
cu
su
zhu
chu
shu
ru
gu
ku
hu
ua
wa
zhua
chua
shua
rua
gua
kua
hua
uo
wo
duo
tuo
nuo
luo
zuo
cuo
suo
zhuo
chuo
shuo
ruo
guo
kuo
huo
uai
wai
zhuai
chuai
shuai
guai
kuai
huai
ui
wei
dui
tui
zui
cui
sui
zhui
chui
shui
rui
gui
kui
hui
uan
wan
duan
tuan
nuan
luan
zuan
cuan
suan
zhuan
chuan
shuan
ruan
guan
kuan
huan
un
wen
dun
tun
lun
zun
cun
sun
zhun
chun
shun
run
gun
kun
hun
uang
wang
zhuang
chuang
shuang
guang
kuang
huang
ueng
weng
ü
yu
ju
qu
xu
üe
yue
nüe
lüe
jue
que
xue
üan
yuan
juan
quan
xuan
ün
yun
jun
qun
xun